Thống kê
Hôm nay : 333
Tháng 12 : 2.967
Năm 2022 : 78.946
Thực hiện các khoản thu năm học 2020 - 2021

Thực hiện các khoản thu năm học 2020 - 2021

Căn cứ Công văn số 1849/SGDĐT-KHTC ngày 04/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021; Căn cứ hướng dẫn số 1435/LP/GD ĐT-TCKH ngày 25/9/2020 V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu trong các trường ...